Datum zadnje posodobitve podatkov: 19.7.2019

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/19 3,2 4,5   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/19 2,8 4,0      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/19 15,1 12,7      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/19 5,5 4,5      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 1,8 4,6      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 2,6 2,2      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 1,2 4,8      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 3,6 2,6      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 -1,3 12,6      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 1,6 0,3      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 7,6 7,2      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/19 6,4 7,7      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2018=100 maj/19 108,5 108,1   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2018=100 maj/19 115,6 110,6      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2018=100 maj/19 109,5 109,3      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2018=100 maj/19 96,6 93,4      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek jun/19 -7 0   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q1/19 978 984   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q1/19 50 45     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR maj/19 1.728 1.731     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2018=100 jun/19 102,4 102,0   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2018=100 jun/19 100,5 100,6     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2018 18.593.611 16.803.293   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2018 18.068.026 17.101.978   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2018 525.585 -298.685      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2018 394.170 -167.047      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2018 -919.755 465.732      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2018 -1.784.722 -8.327      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2018 864.966 474.059      
***Banke Tisoč EUR 2018 -126.607 37.581      
*** Nebanke Tisoč EUR 2018 2.245.420 920.261      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2018 -1.253.847 -483.783      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR maj/19 862.179 995.960   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR maj/19 708.868 800.013   SURS: podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR maj/19 153.311 195.947      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR maj/19 -5.470 -350      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR maj/19 -147.841 -195.597      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR maj/19 0 0      
** Domače financiranje Tisoč EUR maj/19 -147.841 -195.597      
***Banke Tisoč EUR maj/19 0 -22.222      
*** Nebanke Tisoč EUR maj/19 20.000 84.493      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR maj/19 -167.841 -257.868      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 28.670 28.650   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 26.771 26.751   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 673 653      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 26.098 26.098      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 1.899 1.899      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja maj/19 1.899 1.899      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 5.748 5.831      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 1.601 1.636      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 1.601 1.636      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 4.147 4.195      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/19 4.147 4.195      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon maj/19 5.567,92 5.557,50   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon maj/19 27.917,89 27.845,33   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon maj/19 12.996,79 12.740,31      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon maj/19 21.681,60 21.690,69      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon maj/19 16.557,07 16.210,07      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon maj/19 4.074,19 3.963,15      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon jun/19 8.558,18 8.768,97   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon jun/19 28,23 28,13   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon jun/19 1.058,68 1.060,65      
* Tuja aktiva EUR milijon jun/19 2.263,58 2.168,91      
* Tuja pasiva EUR milijon jun/19 390,55 330,03      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni jun/19 0,19 0,38   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni jun/19 -0,38 -0,38   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q1/19 17,9 17,9   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q1/19 17,6 17,6      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q1/19 2,3 2,7      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q1/19 1,6 1,8      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q1/19 1,6 1,4      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q1/19 50,5 50,5      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q1/19 13,2 8,4      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 jun/19 881,59 879,06   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon maj/19 3.649,6 3.603,7   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon maj/19 3.185,9 3.520,7   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon maj/19 -12,5 -42,7      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon maj/19 -29,9 -29,7      
* Kapitalski račun EUR milijon maj/19 -0,9 -6,7      
* Finančni račun EUR milijon maj/19 332,1 166,5      
** Neposredne naložbe EUR milijon maj/19 -11,6 -101,9      
** Portfeljske naložbe EUR milijon maj/19 39,8 174,4      
** Finančni derivativi EUR milijon maj/19 -1,7 3,1      
** Ostale naložbe EUR milijon maj/19 298,9 65,9      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon maj/19 6,9 25,1      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 906,5 896,7   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 400,1 118,8   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 337,6 245,9      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 20,2 137,7      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 317,5 393,8      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 0,0 0,5      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja jun/19 906,5 896,7   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon maj/19 2.946,13 2.823,73   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon maj/19 2.817,64 3.156,14      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q1/19 51.180,6 49.243,7   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q1/19 9.260,1 8.779,9   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q1/19 21.445,7 20.610,7      
** Lastniške EUR milijon Q1/19 5.202,8 4.841,8      
** Dolžniške EUR milijon Q1/19 16.242,9 15.768,9      
* Finančni derivativi EUR milijon Q1/19 292,8 383,8      
*Ostale naložbe EUR milijon Q1/19 19.324,3 18.653,1      
* Rezervna imetja EUR milijon Q1/19 857,8 816,2      
Obveznosti EUR milijon Q1/19 59.823,6 57.913,2      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q1/19 18.707,1 17.869,8      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q1/19 21.054,7 20.867,1      
** Lastniške EUR milijon Q1/19 1.777,8 1.751,0      
** Dolžniške EUR milijon Q1/19 19.276,9 19.116,2      
* Finančni derivativi EUR milijon Q1/19 994,9 216,7      
* Ostale naložbe EUR milijon Q1/19 19.067,0 18.959,7      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon maj/19 42.993,5 42.554,2   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon maj/19 21.229,6 21.123,6   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon maj/19 3.101,4 3.001,3      
* Bank EUR milijon maj/19 3.424,7 3.309,6      
* Ostalih sektorjev EUR milijon maj/19 11.141,2 11.032,1      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon maj/19 4.096,6 4.087,6      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe Q4/18 2.080.908 2.076.595   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe Q4/18 1.038.656 1.034.966      
* Ženske Osebe Q4/18 1.042.252 1.041.629      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave: