Pregled obrestnih mer Banke Slovenije od 01.12.2001 do 31.12.2006
 
Od:  
Do:  
   

Instrumenti denarne in tečajne politike Datum**   02.11.
2006
08.11.
2006
22.11.
2006
08.12.
2006
Tolarski blagajniški zapisi, 60 dni 04.08.2006 3,50        
Depozit čez noč 04.08.2006 2,50        
Lombardno posojilo 04.08.2006 4,75       4,50
Začasni odkup vrednostnih papirjev za 7 dni 04.08.2006 3,75        
Začasni odkup deviz za 7 dni, cena 06.10.2006 0,50       0,25
Začasna prodaja deviz za 7 dni, cena 06.10.2006 0,00        
Obrestna mera refinanciranja pri BS* 04.08.2006 3,75        
Obrestovanje OR 08.10.1991 1,00        
Ostale obrestne mere Banke Slovenije 
Blagajniški zapisi BS v EUR, 60 dni 19.10.2006 3,30 3,35 3,41 3,46  
Na dan poizvedbe že opuščeni instrumenti 
Začasni odkup BZ v tujem denarju za 7 dni, izklicna OM*** 10.02.2004 5,60        
Tolarski blagajniški zapisi, 270 dni, izklicna OM**** 20.07.2004 4,20        
Dolgoročni depozit***** 01.10.2006 3,70        
Blagajniški zapisi BS v USD, 60 dni+ 17.05.2006 5,05        
Blagajniški zapisi BS v USD, 90 dni+ 17.05.2006 5,10        
Blagajniški zapisi BS v USD, 120 dni+ 17.05.2006 5,14        
Blagajniški zapisi BS v EUR, 120 dni++ 14.09.2006 0,00        
Blagajniški zapisi BS v EUR, 90 dni+++ 09.10.2006 0,00        

Opombe:

Datum obrestne mere je datum prvega možnega koriščenja instrumenta po spremenjeni obrestni meri, razen pri TBZ 270, kjer se sprememba obrestne mere začne uporabljati pri prvi naslednji ponudbi.
*Obrestna mera refinanciranja je seštevek cene začasnega odkupa deviz za 7 dni in izklicne obrestne mere operacije glavnega refinanciranja ECB.
**Datum prvega možnega koriščenja inštrumenta po obrestni meri, ki velja na začetni dan obdobja, katerega ste vnesli.
***Ponudba je bila z dnem 16.03.2004 nadomeščena z odprto ponudbo.
****Zadnji vpis je bil 07.10.2004.
*****Zadnji depoziti plasirani julija 2005, zapadejo do marca 2007.
+Izdajanje ustavljeno 30.06.2006.
++Izdajanje ustavljeno 31.08.2006
+++Izdajanje ustavljeno 27.09.2006