Datum preseka 28.6.2019

Mio EUR30.4.201931.5.2019
Aktiva 52.347,44 52.905,27
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 16.210,07 16.557,07
Terjatve BS do centralne države 7.219,35 7.327,43
Terjatve drugih MFI do državnega sektorja 5.520,95 5.669,36
Terjatve do drugih domačih sektorjev 21.690,69 21.681,60
Ostala aktiva 1.706,37 1.669,81
Pasiva 52.347,44 52.905,27
Obveznosti do tujih sektorjev 3.963,15 4.074,19
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 5.557,50 5.567,92
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M1, brez gotovine v obtoku 20.879,42 20.934,79
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M2, brez gotovine v obtoku 27.400,63 27.468,35
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M3, brez gotovine v obtoku 27.449,46 27.518,72
Ostala pasiva 15.377,33 15.744,44