Datum preseka 28.4.2023

Mio EUR28.2.202331.3.2023
Aktiva 72.256,95 71.599,39
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 29.703,78 29.535,12
Terjatve BS do centralne države 12.411,39 12.178,98
Terjatve drugih MFI do državnega sektorja 3.782,03 3.713,92
Terjatve do drugih domačih sektorjev 24.524,16 24.463,55
Ostala aktiva 1.835,60 1.707,82
Pasiva 72.256,95 71.599,39
Obveznosti do tujih sektorjev 5.788,89 5.990,56
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 6.964,71 6.979,52
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M1, brez gotovine v obtoku 32.817,33 32.804,33
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M2, brez gotovine v obtoku 37.358,80 37.492,28
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M3, brez gotovine v obtoku 37.434,94 37.568,34
Ostala pasiva 22.068,42 21.060,97