Datum preseka 29.7.2022

Mio EUR31.5.202230.6.2022
Aktiva 72.230,11 71.676,50
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 28.959,07 28.408,55
Terjatve BS do centralne države 13.289,76 13.054,51
Terjatve drugih MFI do državnega sektorja 4.146,81 4.120,89
Terjatve do drugih domačih sektorjev 24.306,58 24.472,68
Ostala aktiva 1.527,89 1.619,86
Pasiva 72.230,11 71.676,50
Obveznosti do tujih sektorjev 4.913,47 5.053,46
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 7.198,01 7.236,91
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M1, brez gotovine v obtoku 31.284,36 31.727,23
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M2, brez gotovine v obtoku 35.182,68 35.547,51
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M3, brez gotovine v obtoku 35.254,30 35.625,80
Ostala pasiva 24.864,33 23.760,32