Datum preseka 30.4.2024

Mio EUR29.2.202431.3.2024
Aktiva 77.084,36 78.012,62
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 33.547,79 34.101,33
Terjatve BS do centralne države 12.783,18 12.907,22
Terjatve drugih MFI do državnega sektorja 4.178,32 4.355,75
Terjatve do drugih domačih sektorjev 24.629,34 24.751,29
Ostala aktiva 1.945,74 1.897,03
Pasiva 77.084,36 78.012,62
Obveznosti do tujih sektorjev 6.832,56 6.955,16
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 7.162,49 7.182,51
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M1, brez gotovine v obtoku 32.071,15 31.857,17
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M2, brez gotovine v obtoku 39.036,27 39.109,91
Prispevek Slovenije k agregatom EMU - M3, brez gotovine v obtoku 39.171,05 39.249,74
Ostala pasiva 23.918,27 24.625,21