Datum preseka 12.7.2019

Mio EUR31.5.201930.6.2019
Aktiva 16.641,28 16.640,00
Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) 7.875,72 7.605,35
Terjatve do centralne države 7.327,43 7.605,69
Terjatve do domačih denarnih sektorjev 1.054,66 1.054,99
Ostala aktiva 383,48 373,98
Pasiva 16.641,28 16.640,00
Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB) 5.567,92 5.604,42
Vloge 6.113,75 5.667,44
Izdani vrednostni papirji  
Kapital in rezerve 2.415,64 2.732,93
Alokacija SDR 266,70 263,72
Ostala pasiva 2.277,26 2.371,49